Wprowadzenie na rynek nowoczesnych układów sterowania dzięki zastosowaniu w procesie produkcji innowacyjnych technologii montażu

Wprowadzenie na rynek nowoczesnych układów sterowania dzięki zastosowaniu w procesie produkcji innowacyjnych technologii montażu”.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,

Działania nr  1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania  nr 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”,  Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej  MŚP”,

REGIONALNEGO PROGRAMU  OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

2014-2020

 

Okres realizacji Projektu: od  01.11.2016r. do 30.11.2017r.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi  2 511 218,43 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją Projektu

wynosi  2 041 641,00 PLN.

IPAW przyznaje Beneficjentowi na realizację  Projektu dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną w kwocie nieprzekraczającej  857 489,22 PLN  stanowiącej 42,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 Projekt wpisuje się w Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizowany jest w miejscowości Świebodzice, która wchodzi w skład obszaru wsparcia Strategii ZIT AW.

Głównym celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez  unowocześnienie oferty produktowej i zwiększenie innowacyjności procesu produkcyjnego. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa, optymalizację procesów produkcyjnych, podwyższenie jakości produktów oraz pozyskanie nowej grupy odbiorców. Przyczyni się również do osiągnięcia celu głównego Strategii ZIT AW  przez realizację inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w firmie. Tym samym wpłynie na minimalizację zdiagnozowanych w Strategii ZIT AW problemów w obszarze Przedsiębiorczość i Innowacyjność: przyczyni się do wzrostu liczby podmiotów z branż nowoczesnych technologii.

 Projekt  zakłada  wdrożenie innowacyjnego produktu (układu sterowania do urządzeń grzewczych z interfejsem komunikacji), który otwiera szereg możliwości; m.in. pozwoli na optymalizację pracy złożonych systemów grzewczych pod kątem ich sprawności. Wprowadzając ten produkt wychodzimy naprzeciw nowym zapotrzebowaniom rynku, związanym z polityką efektywności energetycznej. Wprowadzona innowacja zaowocuje stworzeniem innowacyjnego rozwiązania - managera hybrydowych systemów grzewczych, który jest obecnie rozwiązaniem innowacyjnym na poziomie europejskim.

W celu realizacji założeń projektu przewidziany jest zakup niezbędnych urządzeń technologicznych, stanowiących niezbędny element linii. Linia zbudowana  na bazie nowoczesnych maszyn umożliwi nam produkcję urządzeń o większej skali integracji, niezbędnej w nowoczesnych układach sterowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, proces będzie w pełni zautomatyzowany i zaspokojone zostaną istotne potrzeby w zakresie produkcji i kontroli nowoczesnych układów sterowania.

 Inwestycja, zwiększająca konkurencyjność – poprzez rozszerzenie funkcjonalności wyrobów i wyższą jakość – równocześnie wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży. Dbałość o środowisko naturalne oraz inwestowanie w nowe, bezpieczniejsze technologie to również jeden z priorytetów naszego projektu. Obecnie uruchamiane  programy termomodernizacji i ograniczenia niskiej emisji w perspektywie 2014-2020 stwarzają dodatkowe pole do zastosowania systemów grzewczych nowej  generacji, których elementem może być kocioł gazowy z naszym nowym układem sterowania.