SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI / SPECIFIC CONDITIONS OF THE WARRANTY

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument reguluje zakres czynności oraz odpowiedzialności związanych z gwarancją oraz serwisem wyrobów produkowanych przez firmę TESTER sp. z o.o. Gwarancji udziela firma TESTER sp. z o.o.,  z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Wałbrzyskiej 18A, zwana w dalszej części „GWARANTEM”. Gwarancja obejmuje wyroby  zwane dalej „PRODUKTAMI”, z uwzględnieniem warunków §2.

Procedura Gwarancji zapewnia doprowadzenie Produktu do stanu jego pełnej funkcjonalności, poprzez  bezpłatne zapewnienie wszystkich niezbędnych do naprawy części zamiennych oraz robocizny w przypadkach opisanych w §5 niniejszego dokumentu . Procedury gwarancji  nie stosuje się do części i materiałów eksploatacyjnych mających określona żywotność i czas działania oraz wyposażenia dodatkowego.

§2 Okres gwarancji

Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane Produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku uruchomienia procedury gwarancyjnej, okres gwarancji nie odnawia się, a jedynie przedłuża o czas pobytu Produktu w Serwisie.

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji (z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w §3) w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Produktu do serwisu. W szczególnych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu, o czym klient będzie niezwłocznie poinformowany.

§3 Zobowiązania kupującego

Kupujący jest zobowiązany pod rygorem niewykonania naprawy i utraty gwarancji do przestrzegania poniższych punktów Gwarancji:

·          Produkt musi posiadać aktualną kartę gwarancyjną.

·          Produkt nie może nosić śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

·          Produkt powinien być dokładnie zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniami.

·          Produkt oddawany do Serwisu powinien być czysty.

·          Uszkodzony Produkt powinien być dostarczony do siedziby Gwaranta na koszt Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do załączenia do Produktu szczegółowego opisu usterki, danych umożliwiających kontakt Gwaranta z Kupującym ( telefoniczny bądź mailowy )  w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury gwarancji,  adresu do zwrotu produktu ( o ile jest różny, od tego z którego zastał nadany ) oraz załączenia karty gwarancyjnej produktu.

W przypadku dostarczenia do Serwisu Produktu bez aktualnej karty gwarancyjnej lub Produktu sprawnego technicznie Kupujący zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz testowania według aktualnego cennika usług serwisowych.

§4 Zobowiązania gwaranta

Gwarant zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w okresie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu Gwarant niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

Jeśli Gwarant uzna, że zostały spełnione wszystkie wymagania naprawy gwarancyjnej, to po wykonanej naprawie Gwarant odsyła Produkt na swój koszt do Kupującego – na podany adres zwrotny.

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane w czasie napraw i związane z tym następstwa.

W przypadku gdy zgłoszona wada nie jest objęte gwarancją, Gwarant zobowiązany jest do poinformowania uprawnionego z gwarancji przed rozpoczęciem prac o płatnej usłudze i jej koszcie oraz o konieczności akceptacji przez uprawnionego z gwarancji warunków jej wykonania.

§5 Zakres gwarancji

                        Bezpłatna naprawa gwarancyjna jest możliwa dla Produktów z wykrytą wadą fabryczną. Przez Produkt z wadą fabryczną rozumie się Produkt, który nie spełnia wszystkich funkcji opisanych w specyfikacji lub instrukcji obsługi ze względu na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.  

Bezpłatna naprawa gwarancyjna nie obejmuje Produktu w wymienionych przypadkach:

·          Usterka Produktu powstała podczas transportu lub przeładunku, przy nienależytym zabezpieczeniu Produktu na czas transportu

·          Usterka powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

·          Usterka powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu, z uwzględnieniem warunków pracy podanych w instrukcji/specyfikacji.

·          Usterka powstała w wyniku zalania urządzenia cieczą,

·          Uszkodzenia wynikające z eksploatacji w nieodpowiednich warunkach (skoki napięcia, duże zapylenie, nadmierna wilgotność).

·          uszkodzeń Produktu na skutek pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, lub innych klęsk żywiołowych, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, ścierania zewnętrznej powłoki Produktu.

§6 Postanowienia końcowe

Powyższy dokument reguluje zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na Produkty sprzedawane przez firmę TESTER Sp. z o.o. i jest umową pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Zarówno Gwarant jak i Kupujący w chwili zakupu akceptuje powyższe przepisy i zobowiązuje się do ich stosowania w celu poprawnego, sprawnego i szybkiego działania procedury serwisowej. Jednocześnie uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu zysków utraconych oraz wyrównania strat powstałych w związku z awarią Produktu.

Reklamowane Produkty  należy wysłać na adres firmy:

TESTER Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 18A

58-160 Świebodzice

POLSKA

----------------------------------------------------------------------- ANG-------------------------------------------------------------------------

SPECIFIC CONDITIONS OF THE  WARRANTY

 

§1 General provisions

This document regulates the scope of activities and responsibilities related to warranty and service of products manufactured by TESTER sp. z o.o. The warranty is provided by TESTER sp. z o.o., with its registered office in Świebodzice at 18A Wałbrzyska Street, hereinafter referred to as the "WARRANTY". The warranty covers the products hereinafter referred to as the "PRODUCTS", under the conditions specified in §2.

The Warranty procedure ensures that the Product is brought to the state of its full functionality by providing, free of charge, all necessary spare parts and labour in cases described in §5 of this document. The warranty procedure does not apply to parts and materials with a specified service life and operating time and additional accessories.

§2 Warranty period

The Guarantor provides a warranty for the Products sold in 24 months from the date of purchase. In case of launching the warranty procedure, the warranty period is not renewed, but only extended by the duration of the Product's stay in the Service.

The Guarantor undertakes to consider the complaint (taking into account the reservations included in §3) within 14 working days from the date of delivering the Product to the service. In special cases, the Guarantor reserves the right to extend this period, of which the client shall be immediately informed.

§3 Buyer's obligations

The Buyer is obliged, under pain of failure to perform the repair and loss of warranty, to obey the following points of the Warranty:

          The product must have a valid warranty card.

          The product cannot show any traces of any unauthorised interference.

          The product should be carefully protected against damage during transport.

          The product returned to the Service should be clean.

          The damaged Product should be delivered to the Guarantor's seat at the Buyer's expense.

The Buyer is obliged to attach a detailed description of the defect to the Product, as well as data enabling the Guarantor to contact the Buyer (by phone or e-mail) in order to properly carry out the warranty procedure, the address for returning the product (if it is different from the one from which it was sent) and to attach a product warranty card.

If the Product is delivered to the Service without a current warranty card or the Product is technically efficient, the Buyer shall be charged with the costs of expertise and testing according to the current price list for services.

§4 Obligations of the guarantor

The Guarantor is obliged to consider the complaint within 14 working days from the date of delivery of the Product to the Guarantor's office. If it is not possible to meet the deadline, the Guarantor will inform the Buyer immediately.

If the Guarantor considers that all requirements of the warranty repair have been met, the Guarantor sends the Product back to the Buyer at its expense - to the specified return address - once it is repaired.

The guarantor does not bear any responsibility for data lost during repairs and the related consequences.

If the reported defect is not covered by the warranty, the Guarantor  is obliged to inform the person entitled under the warranty before starting work, about the service to be paid and its cost and about the necessity to accept the conditions of its performance by the person entitled under the warranty.

§5 Warranty scope

                        Free of charge warranty repair is possible for Products with a detected manufacturing defect. A Product with a manufacturing defect means a Product that does not fulfil all functions described in the specification or the user manual due to defects arising from reasons inherent in the product sold..  

Free warranty repair does not cover the Product in the following cases:

           The Product defect occurred during transport or handling, with improper protection of the Product during transport

           The defect was caused by mechanical damage.

           The defect was caused by improper use of the equipment, taking into account the operating conditions given in the instruction/specifications.

           The defect was caused by flooding the device with liquid,

           Damage resulting from operating in inappropriate conditions (voltage spikes, high dustiness, excessive humidity).

           Damage to the Product due to fire, floods, lightning, or other natural disasters, thermal or chemical damage, contamination, or abrasion of the external coating of the Product.

§6 Final Provisions

The above document regulates the rules of warranty and post-warranty service for Products sold by TESTER Sp. z o.o. and is an agreement between the Buyer and the Seller. Both the Guarantor and the Buyer accept the above provisions at the time of purchase and undertake to apply them for a correct, efficient and fast service procedure. At the same time, the rights under the warranty do not include the right of the Buyer to demand reimbursement of lost profits and compensation for losses resulting from the failure of the Product.

The claimed Products should be sent to the following company's address:

TESTER Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 18A

58-160 Świebodzice

 

POLAND